You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.


 
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de Site door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).
Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de Site gebruikte.

 

2. Site
a) Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Site te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van de Site is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de Site. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Site te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b) Inhoud
Maia Prina bepaalt zelf de inhoud van de Site en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze Site zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs in de uitzonderlijke gevallen wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de Site en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen. Maia Prina kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de Site. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Maia Prina niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de Site verstrekte informatie. Als bepaalde inhoud van de Site in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Elke download vanaf de Site is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Maia Prina is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 

3. Links naar andere websites
De Site kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Maia Prina en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. Maia Prina heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de Site. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

4. Intellectuele eigendom
De structuur van de Site, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit de Site mogelijks is samengesteld of die toegankelijk zijn via de Site, zijn eigendom van Maia Prina  of Maia Prina heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door de Site, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Maia Prina, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op de Site zijn aangeduid. De Gebruiker van de Site krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de Site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek. Het is de Gebruiker verboden om op de Site gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van de Site zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens
Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van de Site worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Maia Prina.   Maia Prina verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de site.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

 

7. Overige bepalingen
Maia Prina behoudt zich het recht voor om de Site en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Maia Prina zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Maia Prina behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot de Site of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Maia Prina niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONLINE SHOP

 

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de Site door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd). De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet. Maia Prina behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

2. Online winkel
Via de Site stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde. De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

 

3. Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

 

4. Online bestellen
De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling
 De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.


a) Betaling
De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.  In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.


b) Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd. De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens). In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

7. Levering
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de termijn van 10 tot 15 dagen. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

a) Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b) Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c) Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:
“Terugzenden binnen de 10 dagen in de oorspronkelijke staat met inbegrip van alle labels” Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

 

8. Garanties
De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

a) Garantie van overeenstemming
Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar. Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

b) Commerciële garantie
De Verkoper biedt de Klant een commerciële garantie die de volgende elementen omvat: “Schade aan het artikel dat niet te wijten is aan verkeerd gebruik of slijtage”
Deze commerciële garantie heeft betrekking op het  grondgebied van de BeNeLux Deze garantie dekt geen defecten die veroorzaakt worden door abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten of die het gevolg zijn van een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke kwaliteiten van de producten. Deze commerciële garantie sluit de toepassing van wettelijke garanties niet uit.

 

9. Herroepingsrecht
Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a) Terugzending en terugbetaling
Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop. De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b) Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

 

10. Gegevensbescherming
De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.
De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de Site.

 

11. Overmacht
Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.
 


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
© 2021 Maia Prina
Powered by Globe Vision Design

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

 

PRIVACYBELEID MAIA PRINA


Over ons privacy beleid
Maia Prina geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Maia Prina. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

1. Webwinkelsoftware
Jouwweb
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encriptie en een sterk wachtwoordbeleid . Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ofo pgeslagen.  Jouwweb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

2. Webhosting
Mijndomein
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijndomein.  Mijndomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijndomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  Mijndomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

3. E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp voor het verzenden van onze email nieuwsbrieven .  MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.  Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.  MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Open Provider. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Open Provider  heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

4. Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het site van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

5. Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het site van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

6. Verzenden en logistiek
Bpost en DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en DHL  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost en DHL delen.  Bpost en DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost en DHL onderaannemers inschakelt, stelt Bpost en DHL uw gegevensook aan deze partijen ter beschikking.

7. Facturatie en boekhouden
MoneyBird
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 
8. Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Maia Prina op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

9. Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

10. Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens

Maia Prina , Dr Haekstraat 50, 9200 GREMBERGEN, België 
Tel  (+32)471.21.70.16   
email : Atelier@maiaprina.be

Contactpersoon voor privacy zaken
Maria Van Grasdorff
© 2021 Maia Prina
Powered by JouwWeb


Algemene Voorwaarden - Workshops


1.    Als je je inschrijft op 1 van de workshops, heb je de “Algemene Voorwaarden” en de “Privacy Policy” aanvaard.
2.    De Algemene Voorwaarden kunnen wijzigen, we raden je aan om deze regelmatig na te kijken
3.    Iedere inschrijving is ten persoonlijke titel voor diegene die zich inschrijft.  Een inschrijving kan dan ook nooit overgedragen worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Maia Prina
4.    Wat is in de inschrijvingsprijs inbegrepen: deelname aan de workshop en/of het gebruik van het atelier, 21% BTW,  transactiekosten, verzekering, gebruik van de in atelier aanwezige machinerie (deze zijn ondermeer naaimachines, overlockmachines, ...), stikzijde, klein naaigerief, patroonpapier, tekenmateriaal,  patroonboeken, patronen.  Deze goederen mogen: 
a.    enkel gebruikt worden binnen het kader van de workshops en/of het gebruik van het atelier 
b.    enkel gebruikt worden onder toezicht en begeleiding van een verantwoordelijke aangesteld door Maia Prina
c.    enkel gebruikt worden binnen het atelier van Maia Prina en mogen nooit meegenomen en/of uitgeleend worden
5.    Wat is in de inschrijvingsprijs niet inbegrepen en dien je zelf mee te brengen of lokaal aan te kopen (volledig vrij): stoffen, garen, scharen, klein materiaal, …
6.    Maia Prina zal nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor verlies en/of schade aan het materiaal en de machinerie van de deelnemers en/of gebruikers en/of aanwezigen.
7.    Indien de deelnemers en/of gebruikers en/of aanwezigen van de workshops en/of het atelier schade toebrengen en/of veroorzaken aan de eigen goederen van Maia Prina, zullen de deelnemers en/of gebruikers en/of aanwezigen die de schade veroorzaakt hebben hier persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn. De deelnemers en/of gebruikers en/of aanwezigen in dit geval een waarborg van 100 EUR betalen ter voorschot van de kost tot herstelling/vervanging. De betaalde waarborg wordt verrekend met het uiteindelijke totale bedrag van de factuur, dewelke integraal ten laste van de betrokken deelnemers en/of gebruikers en/of aanwezigen.
8.    Wat indien U niet kan deelnemen aan een geboekte workshop:
a.    Elke geboekte en door Maia Prina bevestigde deelname is definitief en kan niet meer afgemeld en/of geannuleerd worden
b.    Geboekte en bevestigde deelnames kunnen enkel gewijzigd en/of verplaatst worden naar een deelname op een latere datum mits expliciete goedkeuring van Maia Prina
c.    Elke vraag tot wijziging dient per e-mail te gebeuren op atelier@maiaprina.be ten laatste binnen een termijn van 7 kalenderdagen voor de aanvang van de desbetreffende workshop
d.    Een no show op een geboekte en bevestigde deelname en/of boeking wordt beschouwd als aanwezigheid, waardoor de deelnameprijs en/of boekingsprijs verschuldigd is aan Maia Prina
i.    Dit tevens in het geval in deelname in een lessen- en/of workshopreeks
e.    In geval van ziekte van de deelnemer zelf en/of van een familielid in de eerste graad dient er binnen onderstaande termijnen een geldig doktersattest overgemaakt op atelier@maiaprina.be
9.    Wat indien Maia Prina wijzigingen aanbrengt in de agendering van workshops en/of boekingen:
a.    De organisator kan tot 7 kalenderdagen voor aanvang de voorziene data op éénzijdige wijze wijzigen in geval van niet afdoende boekingen/deelnames voor de workshops
b.    De deelnemers zullen hier per mail op de hoogte van gebracht worden
c.    De organisator kan de lesgever ten allen tijde laten vervangen
10.    Onder workshops voor kinderen wordt verstaan deelnemers die op het moment van organiseren van de workshop … tot en met … jaar oud zijn
11.    Onder workshops voor tieners wordt verstaan deelnemers die op het moment van organiseren van de workshop … tot en met … jaar oud zijn
12.    Workshops voor volwassenen zijn deze waar de deelnemers bij de aanvang van de workshops de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Privacy Policy
Maia Prina is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals je deze ingeeft en opgeeft bij de boekingen.
Maia Prina is gevestigd te 9200 DENDERMONDE (Grembergen), Dokter Haekstraat 46
Maia Prina is de commerciële benaming voor de activiteiten van Maria-Gabriela Van Grasdorff, KBO 0675.356.956
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en bijgehouden?
Maia Prina verwerkt enkel de persoonsgegevens die je zelf hebt opgegeven door je in te schrijven op de Nieuwsbrief of door je in te schrijven voor een workshop.
De persoonsgegevens die bijgehouden worden
1. indien je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief: 
     - Voor- en achternaam en e-mailadres
2. indien je ingeschreven bent voor een workshop of je hebt je dochter/zoon ingeschreven:
      - voor- en familienaam
      - Adresgegevens
      - Telefoonnummer
      - E-mailadres
      - geboortedatum
Waarom?
1.    Verzenden van de nieuwsbrief.
2.    Contactopname betreffende 
a.    een workshop, 
b.    het bezorgen van informatie via email of telefoon.
3.    Adresgegevens en geboortedatum worden enkel gebruikt binnen het kader van statistieke informatieverwerking.
Hoe lang en waar bewaren we uw gegevens?
Maia Prina zal enkel uw ingegeven gegevens bewaren voor een termijn van 4 jaar
Alle gegevens worden bewaard op www.maiaprina.be, gehost door …
… heeft geen toegang tot uw gegevens die Maia Prina bewaart.
zie hun Privacy Policy hier: …
Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden
Maia Prina zal nooit persoonlijke informatie of gegevens aan derden doorgeven.